HISTORIA

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach.


Historia naszej szkoły rozpoczyna się 7 września 1945 roku, kiedy to w Wesołej otworzono Szkołę Dokształcającą Zawodową Przemysłu Węglowego. Początkowo zajmowała ona jedno pomieszczenie po istniejącej przed wojną klasie szkoły podstawowej w tym samym, co dzisiaj budynku. Pierwszym kierownikiem placówki był Franciszek Chowaniec. Szkoła nie posiadała etatowych nauczycieli, a zajęcia teoretyczne odbywały się dwa, potem trzy razy w tygodniu. Nauka w szkole miała trwać trzy lata, ale ze względu na brak kadry w górnictwie skrócono ją do dwóch lat. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w roku szkolnym 1946/47.Nazwę szkoły zmieniano potem kilkakrotnie, od 12 lipca 1947 roku nosiła nazwę Szkoła Przemysłowo Górnicza Jaworznicko- Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, potem Państwowa Szkoła Zawodowa Górnicza. W 1959 roku zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Górnictwa i Energetyki szkoły górnicze zostały przekazane kopalniom i odtąd nosić będzie nazwę Zasadnicza Szkoła Górnicza przy Kopalni Węgla Kamiennego „ Lenin”.
W związku z problemami kadrowymi w polskich kopalniach postanowiono umożliwić naukę w tego typu szkołach dziewczynom, a nawet obcokrajowcom, w 1970 roku powstaje klasa, w której uczyli się Wietnamczycy, a w kolejnych latach otworzono file naszej szkoły w Łęczycy i Żegocinie. Cały czas szkoła rozwija się, powstaje internat, w 1974 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez kopalnię „Wesoła” ( wówczas kopalnia nosiła nazwę „Lenin”). W 1991 roku powstaje Liceum Zawodowe, następnie Technikum Elektryczno- Mechaniczne i Technikum Zawodowe dla Dorosłych. Od 2004 roku po kilku latach znowu otworzono klasy o profilu górniczym. W ciągu 61 lat nie zmieniając lokalizacji za to wielokrotnie nazwę szkoła wrosła krajobraz Wesołej, wychowała wiele pokoleń i dzisiaj nikt nie wyobraża sobie, że mogłoby jej nie być.

 

Rok Wydarzenie
1945
Powstaje Szkoła Zawodowa Dokształcająca Przemysłu Węglowego. Nazwa utrzymała się do 1947 roku
 
1947-1951
Zmieniono nazwę na Szkoła Przemysłowa Górnicza Jaworznicko – Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
 
1950
Po raz pierwszy przyjęto do szkoły dziewczęta
 
1951-1956
Zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa Węglowego
 
1956
Zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla kamiennego „Lenin”
 
1970
Utworzono klasę, w której naukę podjęli Wietnamczycy
 
1971
Powstanie internatu
 
1974
Szkoła otrzymuje Sztandar Szkoły ufundowany przez kopalnię
 
1980
Powstaje filia szkoły w Łęczycy i Żegocinie
 
1982
Powstaje filia Technikum Górniczego dla Pracujących
 
1988
Powstaje Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych
 
1991
Powstaje Liceum Zawodowe
 
1991-1994
Zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Górnicza kopalni Węgła Kamiennego „Wesoła”
 
1993
Powstaje technikum Elektryczno - Mechaniczne i Technikum Zawodowe dla Dorosłych
 
1994
Likwidacji ulegają: Zasadnicza Szkoła Górnicza i Średnie Studium Zawodowe
 
1997
Powstaje Zespół Szkół Zawodowych nr 2
 
1999
Likwidacja Technikum Zawodowego dla Dorosłych
 
2002
Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 
2004
W ramach szkoły zawodowej powołano kierunki górnicze
 
2006
Powstaje Technikum Uzupełniające dla dorosłych
 


Dyrektorzy:

1945 - 1947 - Franciszek Chowaniec

1947 - 1949 - Arnold Jochim

1949 - 1958 - Ludwik Poradisz

1958 - 1977 - Rudolf Hliśnikowski

1977 - 1981 - Marian Gonsiorczyk

1981 - 1989 - Dominik Buczek

1989 - 2007 - Arkadiusz Duży


od 2007 - Ewa Zając